• slider image 554
  • slider image 555
  • slider image 556
  • slider image 557
  • slider image 559
:::

109學年審查通過課程計畫

檔案名稱
日期 大小 人氣
109學年度市立大佳國小課程計畫(學校整體計畫).pdf
2020-08-20 12:05:29 34.2 MB 19
109學年度市立大佳國小課程計畫(特殊課程計畫).pdf
2020-08-20 11:38:05 4.1 MB 11
109學年度市立大佳國小課程計畫(學校各領域課程計畫)上.pdf
2020-08-20 12:03:34 53 MB 22
109學年度市立大佳國小課程計畫(學校各領域課程計畫) 下.pdf
2020-08-20 12:03:41 17.3 MB 12
:::

會員登入